PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»JUPOL potuje. JUPOL povezuje.«

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani. Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so udeležencem na voljo na spletni strani www.jupol50.si. Podatki se zbirajo na naslovu organizatorja.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka v času od 01.04.2019 do 2.6.2019.

 1. POGOJI SODELOVANJA

Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije ter njihovi ožji družinski člani. Do sodelovanja so upravičene vse fizične osebe, starejše od 18 let, s prebivališčem v Sloveniji. Vsaka oseba sme sodelovati zgolj enkrat.

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja akcije pravilno izpolnijo in oddajo spletno prijavo na www.jupol50.si. Spletna prijava udeleženca nagradne igre mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj in e-naslov (v kolikor obstaja).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre.

 1. NAGRADNI SKLAD

Organizator v času trajanja nagradne igre prispeva 450 praktičnih nagrad in eno glavno nagrado:

 1. A) tedenske nagrade: 9 krat 50 posamičnih nagrad:
 • 15 tedenskih nagrad dežnik JUPOL
 • 15 tedenskih nagrad skodelica JUPOL
 • 20 tedenskih nagrad večnamenski šal JUPOL
 1. B) glavno nagrada: na koncu trajanja nagradne igre organizator izžreba še glavno nagrado:
 • 1. nagrada: pleskanje stanovanja v izmeri do 60 m2
 1. ŽREBANJE NAGRAD

V žrebanje bodo uvrščene elektronske prijave, izpolnjene v času trajanja nagradne igre. Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih organizatorja in ne bo javno. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov organizatorja. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost prijav. V primeru, da izžrebana prijava ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana prijava ustrezala zahtevam nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Termini tedenskih žrebanj:

Žrebanje Tedenske nagrade Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali izpolnjeno spletno prijavo
8.4.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 1.4.2019 do 7.4.2019 do 24:00
15.4.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 8.4.2019 do 14.4.2019 do 24:00
23.4.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 15.4.2019 do 21.4.2019 do 24:00
29.4.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 22.4.2019 do 28.4.2019 do 24:00
6.5.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 29.4.2019 do 5.5.2019 do 24:00
13.5.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 6.5.2019 do 12.5.2019 do 24:00
20.5.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 13.5.2019 do 19.5.2019 do 24:00
27.5.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 20.5.2019 do 26.5.2019 do 24:00
3.6.2019 15 x dežnik JUPOL, 15 x skodelica JUPOL, 20 x šal JUPOL od 27.5.2019 do 2.6.2019 do 24:00
Glavno žrebanje:
Žrebanje Glavna nagrada Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali izpolnjeno spletno prijavo
3.6.2019 Pleskanje stanovanja v izmeri do 60 m2 od 1.4.2019 do 2.6.2019 do 24:00

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec, ki se bo prijavil preko spletne strani www.jupol50.si, bo o nagradi obveščen tako, da bo prejel direktno sporočilo na e poštni naslov, katerega bo navedel ob spletni prijavi.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po obvestilu o nagradi, pošlje na elektronski naslov [email protected] ali po pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko na naslov JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani., s pripisom »NAGRADNA IGRA JUPOL Potuje. JUPOL povezuje.«

Če se dobitnik nagrad na obvestilo najkasneje v 15. dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini ali zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.

 1. PLAČILO DAVKOV

Organizator JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I- 260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006), pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Izročitev nagrad in z njo povezanih vprašanj nosi organizator.

Za nagrade v manjši vrednosti od 42,00 EUR se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre JUB d.o.o. Sodelujoči, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki so navedene na spletnem naslovu www.jupol50.si.  

Udeleženec dovoljuje, da organizator osebne podatke uporabi zgolj za potrebe izvedbe nagradne igre in obveščanja o rezultatih žrebanja. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.jupol50.si. Udeleženec se strinja, da se zapisane želje skupaj z njegovim imenom ter krajem objavijo na www.jupol50.si, www.jub.si, na Facebook, Instagram, v JUB Magazinu, idp.

V Dolu pri Ljubljani, dne 18. marca 2019.

Željko Kovačevič

direktor